top of page
מאמרים // תרגול פיתוח קול בבית

הזמן הדרוש לתרגול יומי בבית הוא בין חמש לעשר דקות ביום. כן, זו לא טעות. זה כל הזמן הנדרש מתלמיד. בשלבים הראשונים של הלימוד כל שעל התלמיד לעשות הוא לעבוד על תרגילי הנשימה שקיבל ממני. כדי שלא ישכח מה עליו לעשות מקבל התלמיד דפי תרגול. העבודה על תרגילי הנשימה נמשכת לא יותר מ-10 דקות. כדאי לעשות אותה יותר מפעם אחת ביום, אבל לא חובה. לאחר מכן, כאשר מתחילים לעבוד על המפתחים (עדיין ללא קול) נוספים עוד מספר תרגילים הגוזלים עוד כמה דקות ביום. לאחר תקופה קצרה אין צורך לתרגל אותם יותר. תרגילי קול עושים רק בשיעור. אין לתרגל בבית!!! הסיבה לכך היא שאדם אינו שומע את קולו כמו ששומעים אותו אלה שסביבו. ודאי קרה לך בפעם הראשונה ששמעת הקלטה שלך ואמרת: זה לא דומה לקולי. טעות. זהו אכן קולך אלא שאינך מכירה אותו. כמו כן תלמיד בשנותיו הראשונות ללימודי פיתוח קול, אינו יכול לדעת אם ביצע את התרגילים נכון והוא עלול להרוס הרבה יותר מלשפר. תרגילי שירה עושים רק בשיעור כשאוזנו של המורה כרויה לכל טעות או הפקה לא נכונה של הצליל.

bottom of page